privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden VTON

Laatste wijziging: 1 juni 2018

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U VAN ONZE APP(S) GEBRUIKMAAKT.

1. WELKE APP(S)EN WORDEN DOOR DEZE VOORWAARDEN GEDEKT? Deze gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') hebben betrekking op de volgende producten en app(s) ongeacht wijze van benadering en/of gebruik, die worden geëxploiteerd door of anderszins ter beschikking gesteld door VTON BV:

Alle apps gepubliceerd door VTON BV, zowel voor tablets, smart tv's, mobiele device, social media platformen of andere platformen ('apps'), tenzij in de app(s) anders aangegeven.

2. DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN VTON BV. Als u de app(s) opent, downloadt of gebruikt, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard en elke gedragscode die we van tijd tot tijd kunnen uitbrengen. Als u een minderjarige toestemming geeft de app(s) te gebruiken, gaat u er ook mee akkoord dat de minderjarige zich zal houden en gebonden is aan de Algemene Voorwaarden (te vinden in de footer op www.vton.nl).

Het Privacy beleid van VTON BV (te lezen in de footer op www.vton.nl) legt uit hoe VTON BV uw persoonlijke informatie vergaart, gebruikt, verzendt en beheert, die door u wordt aangeleverd of bij u vergaard. Door akkoord te gaan gebonden te zijn aan deze voorwaarden, gaat u er ook mee akkoord dat u gelezen en begrepen heeft, hoe het vergaren, gebruik en vermelding van uw persoonlijke informatie en data werkt (en zoals dit van tijd tot tijd wordt bijgewerkt).

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, krijgt u geen toestemming tot toegang tot of het gebruik van de app(s). We kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en aanpassen. Uw voortgezet gebruik van de app(s) betekent dat u deze wijzigingen hebt aanvaard.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM, INHOUD VAN DE APP(S) EN INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS. Tenzij anders vermeld, is alle inhoud op de app(s), incl. artikelen, illustraties, screenshots, afbeeldingen, logo's, downloads en andere bestanden, eigendom van VTON BV en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Handelsmerken en auteursrechten van derden en personages zijn eigendom van de ondernemingen die deze producten op de markt brengen of in licentie houden. U erkent en aanvaardt dat u geen eigendom of andere rechten hebt op alle inhoud op de app(s) van VTON BV. Uitzondering hierop zijn de inhoud van chats en andere berichten aan VTON BV via welk platform dan ook.

Alle communicatie, gevraagde feedback, en andere bij de app(s) ingediende materialen (via e-mail of anderszins) zijn niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Als u materiaal indient bij de app(s), ziet u af van alle claims dat het gebruik van dat materiaal in strijd is met een van uw rechten, met inbegrip van morele rechten, privacy rechten, eigendomsrechten, publiciteit, rechten tot krediet voor materiaal of ideeën of enig ander recht, met inbegrip van het recht op goedkeuring voor de manier waarop dergelijke materialen worden gebruikt. Bovendien verleent u ons en eventuele opvolgers een ongebonden, royalty-vrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, verzenden, kopiëren en weergeven van deze verstrekte informatie en het materiaal in enige en alle media nu bekend of hierna bedacht en verklaart dat u hiertoe alle benodigde rechten hebt. Geen nadere beschouwing of compensatie zal worden gegeven voor materialen of informatie (incl. maar niet beperkt tot, creatieve, financiële, zakelijke, commerciële, enz.); die op enigerlei manier is ingediend. Het is ook belangrijk voor het succes van onze app(s dat eventuele fouten of problemen die u ontdekt, direct vertrouwelijk worden ge)meld aan VTON BV via info@vton.nl of 085 0603522.

Meningen, adviezen en alle andere informatie die door een derde partij op de app(s) worden weergegeven, geven uiting aan hun eigen opvattingen en niet die van VTON BV. U dient niet te vertrouwen op dergelijke meningen, adviezen of andere informatie. Noch VTON BV noch enige van haar agenten, directeuren, werknemers, leveranciers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of partners zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige beslissing genomen op basis van dergelijke informatie.

4. CLAIMS INZAKE INBREUK OP AUTEURSRECHT. Als u denkt dat een deel van de app(s) inbreuk maken op uw auteursrecht en u een melding van auteursrechtschending bij ons wilt indienen, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@vton.nl.

5. GEBRUIKERSRECHTEN EN -BEPERKINGEN. Deze voorwaarden verlenen u als voetbalvereniging toestemming gebruik te maken van de inhoud van de ter beschikking gestelde app(s) voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik in een thuisomgeving of voetbalvereniging. De voetbalvereniging verleent toestemming aan u als individu (trainer of speler) gebruikte mogen maken van onze app(s). In geen geval mag u:

(1) Auteursrecht en andere eigendomsrechten van de inhoud op de app(s) wijzigen of verwijderen;

(2) De inhoud wijzigen of hiervan afgeleide werken maken;

(3) Ongeautoriseerde software van derden gebruiken of faciliteren (bijvoorbeeld bots, mods, hacks en scripts) om de werking binnen de app(s) aan te passen of te automatiseren, hetzij voor uzelf of voor een derde partij.

(4) De inhoud op een manier gebruiken: (a) die een associatie met andere producten, app(s)en of merken suggereert (b) die waarschijnlijk verwarring bij de klanten veroorzaakt, (c) die VTON BV in diskrediet brengt, (d) die anderszins een commercieel doel heeft; of (e) die anders in strijd is met onze intellectuele eigendomsrechten;

(5) Enige inhoud downloaden naar een database, ongeacht de reden;

(6) Enig onderdeel van een app(s) ontleden, demonteren of reverse engineeren, of anderszins gebruikmaken van een app(s) voor andere doeleinden dan die welke door ons en in combinatie met de activiteiten van de app(s) tot doel hebben;

(7) Functioneel soortgelijke producten of app(s)en voor enige app(s) ontwikkelen;

(8) Enige app(s) gebruiken ten behoeve van een derde partij of toegang tot de app(s)en overdragen aan een derde partij;

(9) De app(s) of inhoud voor commerciële doeleinden gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) toegang tot alle app(s)en of een deel van de app(s) verkopen; of (b) het plaatsen van reclame, sponsoring of promoties op of binnen de app(s) of de inhoud;

(10) Vermijden, omzeilen, of uitschakelen van veiligheidsprotocollen of digitale rechtenprotocollen of - mechanismen in een app(s);

(11) Infiltreren van een systeem dat wordt gebruikt om de app(s) te bedienen;

(12) Bekende of latente defecten, fouten of andere gebreken in de app(s) of het systeem dat wordt gebruikt om de app(s) te bedienen veroorzaken of exploiteren; of

(13) Proberen een beperking te omzeilen in een app(s) op basis van leeftijd, geografie, of andere beperkingen die door ons zijn opgelegd.

Bovendien moet u voldoen aan alle geldende wetten en wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot dergelijke gebieden zoals: auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, smaad, laster, zwartmakerij, handelsbeledigingen, geringschattende uitlatingen over het product, intimidatie, inbreuk op de privacy, onrechtmatige daad, obsceniteit, onfatsoenlijkheid en auteursrecht of merkinbreuk. Overtredingen van de geldende wetten kan aanleiding geven tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging en sancties.

U erkent en gaat er mee akkoord, dat alleen u verantwoordelijk bent voor het behoud en onderhoud van geheimhoudingsplicht van uw account gegevens: inlognaam en wachtwoord dat u in het kader van de app(s) gebruikt, incl. het niet hergebruiken van wachtwoorden, die u bij deze app(s) voor andere accounts heeft gebruikt. U stemt er mee in dat VTON BV niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig verlies, dat ontstaat uit enig niet geautoriseerd gebruik van uw VTON BV accounts.

Niettegenstaande het tegendeel in deze voorwaarden, kunnen we op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, uw toegang tot de hele of een deel van de app(s) opschorten, beëindigen of weigeren en enig en al huidig of toekomstig gebruik van de app(s) ontzeggen.

6. GEDRAGS- EN VEILIGHEIDSREGELS EN COMMUNAUTAIRE NORMEN. Het is verboden enig materiaal op de app(s) te plaatsen of ernaar te verzenden als die: (i) kan interfereren met iemand anders gebruik van de app(s); (ii) op enige wijze kan worden beschouwd als grof, illegaal, onfatsoenlijk, obsceen, beledigend, bedreigend; (iii) kan aanmoedigen de wet te overtreden; (iv) iemands auteursrecht of ander eigendomsrecht kan schenden; (v) kan interfereren met de privacy van een andere gebruiker; (vi) een virus of andere schadelijke componenten kan bevatten; of (vii) valse of misleidende verklaringen van feiten of beschrijvingen van de herkomst van het materiaal of de communicatie kan bevatten.

Als gebruiker van de VTON BV app(s) bent u zich ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden en dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij in goede lichamelijke verkeert om te kunnen sporten. Ook de omgeving, waarin gebruik wordt gemaakt van de app(s) moet veilig zijn. Dat wil zeggen op een daartoe geschikte plaats, zoals een voetbalveld, parkeerterrein, e.d. en niet op een dak, drukke straat of andere omgeving die als niet veilig beschouwd kan worden t.a.v. voetbal gerelateerde spellen. Tevens gaan wij ervan uit dat men niet een ander voorwerp gebruikt dan een bal, die geschikt is voor voetballen.

7. TRAINER ACCOUNT. Om als trainer toegang te krijgen tot VTON app(s)en, moet u een VTON BV account hebben, deze krijgt u van uw voetbalvereniging.

U gaat dan akkoord met:

(1) Lever waarheidsgetrouwe, accurate, actuele informatie over uzelf.

(2) Onderhoud en actualiseer meteen de profielgegevens om deze nauwkeurig te houden.

(3) Gebruik nooit het account van iemand anders.

(4) Draag de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten op uw account en de beveiliging van uw accountgegevens.

We hebben het recht om uw account op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving, en al het huidige of toekomstige gebruik van de app(s) als gevolg van uw schending van de voorwaarden te beëindigen, of als we naar eigen goeddunken bepalen dat opschorting of beëindiging in het beste belang is van het ondersteunen van een eerlijke, gezonde en veilige omgeving voor gebruikers van de app(s). Dit geldt voor zowel de Trainers app als de Play app.

Een speciale opmerking m.b.t. privacy en kinderen online Ouders kunnen willen dat hun kinderen toegang tot deze app(s) hebben. Kinderen kunnen een account maken via de gebruikelijke werkwijze, met uw toestemming waar nodig.

8. WEDSTRIJDEN; PRIJSVRAGEN. Deze app(s) kan verwijzen naar wedstrijden, prijsvragen of soortgelijke evenementen, die prijzen aanbieden of eisen dat u materiaal of informatie over uzelf opstuurt. Elke wedstrijd, prijsvraag of andere dergelijke gebeurtenis heeft zijn eigen regels, die u moet lezen en accepteren voordat u kunt meedoen.

9. PRODUCTEN EN APP(S)EN VAN DERDEN. De app(s) kan/kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden (zoals: Betaalde Voetbal Organisaties), app(s) en platforms die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die wordt beheerd door een derde partij, met inbegrip van de inhoud van een site die wordt beheerd door een distributeur die met toestemming van VTON BV naar de app(s) verwijst. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor het handhaven van materialen die worden verwezen vanuit een andere site, en geven geen garanties voor die site of deze app(s) in een dergelijke context. Bovendien kunnen bepaalde functies in de app(s) u vragen bepaalde informatie te registreren, accountgegevens. VTON BV isj niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of het uitvallen van dergelijke hardware, software of app(s)en, met inbegrip van schade aan gespaarde punten (Vcoins), etc..

Vcoins, die door spelers zijn vergaard in de Play app hebben geen geldelijke waarde, en kunnen niet worden ingewisseld voor wettige betaalmiddelen, app(s)en of zaken van waarde buiten de app(s)en. Verkregen Vcoins worden verstrekt in het kader van een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-overdraagbare, niet- sublicentie bruikbare licentie voor het gebruik binnen de app(s). U hebt geen eigendomsbelang; recht of titel in of aan Vcoins, of van oorsprong uit de app(s), en virtuele inhoud kan niet worden overgedragen of verkocht op een manier die niet uitdrukkelijk door ons is toegestaan. Wij kunnen uw licentie en gespaarde Vcoins op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken beëindigen.

10. AANKOOP Vcoins. Voor alle aankopen en het inruilen van Vcoins e.d. bij partners van VTON BV is VTON BV niet verantwoordelijk. Alle betalingsverkeer verloopt tussen gebruikers en onze partners. Hierin hebben wij geen enkele aandeel. Indien u iets koopt of inruilt bij een van de partners van VTON BV, dan gelden hiervoor de Algemene (verkoop) Voorwaarden van betreffende partner. Vcoins zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.

11. UPDATES EN WIJZIGINGEN IN DE APP(S). We kunnen, van tijd tot tijd, updates uitbrengen voor delen van de app(s) die geïnstalleerd moeten worden om door te kunnen gaan met het gebruik van die delen van de app(s). U stemt ermee in die updates te ontvangen en te installeren om gebruik te kunnen blijven maken van de app(s). U aanvaardt ook dat alle of enkele delen van de app(s) serverproblemen kunnen ondervinden waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is, en dat wij naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de hele of een deel van de app(s) beëindigen. U aanvaardt dat u geen verhaal van welke aard dan ook zal halen, zelfs als dit ervoor zorgt dat u een wedstrijd verliest, virtuele inhoud verliest, of geen verdere toegang hebt tot de gehele of een deel van de app(s).

12. DISCLAIMER. DE APP(S) EN ALLE INHOUD ERIN WORDEN AANGEBODEN OP EEN 'AS IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALS U DE APP(S) GEBRUIKT, ERKENT U DAT UW GEBRUIK VAN DE APP(S) OP EIGEN RISICO IS, DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR ALLE KOSTEN MET BETREKKING TOT ONDERHOUD OF REPARATIES VAN APPARATUUR. NOCH VTON BV, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, LEIDINGGEVENDEN EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK IN VERBAND MET GEBRUIK VAN DEZE APP(S).

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID VAN VTON BV, IS VTON BV OF ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF SPECIALE SCHADE VERBAND MET (A) HET GEBRUIK VAN, (B) HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, OF (C) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DEZE APP(S), ZELFS ALS VTON BV, OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER, OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VTON BV EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE AGENTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, MANAGERS EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GEVOLGEN (HETZIJ BINNEN HET CONTRACT OF ONRECHTMATIG) MEER DAN $100,00 BEDRAGEN.

U BEGRIJPT DAT DE GARANTIE-UITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEID EN OPLOSSINGSBEPERKINGEN DIE HIERBOVEN BESCHREVEN ZIJN, EEN VOORWAARDE ZIJN ZODAT WIJ DE APP(S) VOOR U BESCHIKBAAR KUNNEN MAKEN. ZONDER DEZE VOORWAARDEN ZOUDEN WE DE APP(S)EN NIET BESCHIKBAAR KUNNEN STELLEN. U accepteert dat als we ontdekken dat u een deel van deze voorwaarden hebt geschonden, we elke stap kunnen nemen die we nodig achten met inbegrip van maar niet beperkt tot het beëindigen van uw account en ontzeggen van de toegang tot de app(s)en. U erkent dat als dat gebeurt, u geen vergoeding of andere compensatie ontvangt voor de items die kunnen worden gekoppeld aan uw account op het moment van beëindiging.

13. VRIJWARING. U gaat ermee akkoord VTON BV en haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke agenten, directeuren, werknemers, informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, managers en/of partners (gezamenlijk 'gevrijwaarde partijen'), te vrijwaren en te verdedigen tegen alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief, zonder beperking, vergoedingen en kosten voor advocaten), opgelopen door de gevrijwaarde partijen in verband met een vordering voortvloeiend uit een schending door u van deze voorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs nodig is samenwerken in de verdediging van een claim. VTON BV behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken te voeren die anders onder schadeloosstelling door u zouden vallen en u zult in ieder geval niet zonder schriftelijke toestemming van VTON BV enige zaak beslechten.

14. ALGEMENE BEPALINGEN. Deze voorwaarden, ons privacy beleid en de algemene voorwaarden op onze app(s) samen vormen de gehele overeenkomst tussen VTON BV en u met betrekking tot uw gebruik van deze app(s). Iedere actie met betrekking tot uw gebruik van deze app(s) moet binnen 1 jaar na de aanleiding van de claim worden ingezet. Indien een bevoegde rechtbank een bepaling van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, niet afdwingbaar acht, zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan, zodat de bedoeling van deze overeenkomst van kracht is. De rest van deze voorwaarden blijft onverkort van kracht. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.